Polityka prywatności

W ramach obecnej polityki ochrony danych HOLIBRAND Urszula Zych informuje użytkowników o sposobie, w jaki dane użytkownika będą przetwarzane, z zamiarem umożliwienia użytkownikom podjęcia swobodnej i dobrowolnej decyzji, czy chcą podać wymagane informacje.

Na tej stronie szanujemy i chronimy dane osobowe użytkowników. Jako użytkownik, musisz wiedzieć, że twoje prawa są gwarantowane.

HOLIBRAND Urszula Zych gwarantuje zgodność z następującymi wartościami w celu zagwarantowania Twojej prywatności:

 • Nigdy nie wymagamy podawania danych osobowych, chyba że są one naprawdę konieczne w celu świadczenia usług zamawianych przez klienta.
 • Nigdy nie udostępniamy nikomu danych osobowych użytkowników, chyba że jest to zgodne z prawem lub w przypadku otrzymania wyraźnej zgody klienta.
 • Nigdy nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych w sposób inny niż określony w polityce prywatności.

Pragniemy poinformować, że niniejsza polityka prywatności może zostać zmodyfikowana w celu dostosowania jej do nowych przepisów, zalecamy więc okresowe sprawdzanie tej sekcji.

Firma HOLIBRAND Urszula Zych uaktualniła tę stronę dostosowując ją do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO), zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca, w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE lub LSSI).

Instytucja zarządzająca danymi osobowymi

 • Nazwa firmy: HOLIBRAND Urszula Zych
 • NIP: 8133331119
 • Adres: ul. M. Kopernika 18/1, Rzeszów (Polska)
 • Telefon: 608772400
 • Adres e-mail: hello@holibrand.pl

  W celu zarządzania danymi osobowymi użytkowników wdrażamy wszystkie środki techniczne i bezpieczeństwa ustanowione w obowiązujących przepisach.

  Działania, które zostaną zastosowane w odniesieniu do twoich danych osobowych

  W ramach zarządzania danymi osobowymi zastosujemy następujące kroki, które dostosowane są wymagań nowego RODO:

  • Legalność, lojalność i przejrzystość: Zawsze będziemy wymagać Twojej zgody na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi dla jednego lub więcej konkretnych celów, o których zostaniesz wcześniej poinformowany.
  • • Minimalizowanie danych: Będziemy prosić wyłącznie o takie dane, które są konieczne do celów dla nas niezbędnych.
  • Ograniczenie okresu ochrony: Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest konieczne względem określonych celów.
  • Nienaruszalność i poufność: Twoje dane będą zarządzane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo danych osobowych oraz ich poufność. HOLIBRAND Urszula Zych podejmie niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć nieautoryzowanego lub nieuzasadnionego dostępu do danych użytkownika przez osoby trzecie.

  W JAKI SPOSÓB UZYSKALIŚMY TWOJE DANE?

  Dane osobowe, z którymi mamy do czynienia, pochodzą z następujących źródeł:

  • Formularz kontaktowy
  • E-mail
  • Rejestracja jako użytkownik serwisu

  Jakie masz prawa, podając swoje dane?

  Zainteresowane osoby mają prawo do:

  • Żądania dostępu do zgromadzonych danych osobowych
  • Żądania korekty lub usunięcia danych
  • Żądania ograniczenie ich przetwarzania
  • Wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania
  • Żądania przeniesienia danych

  Zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także mogą zażądać korekty nieprawidłowych danych lub, w razie potrzeby, mogą zażądać usunięcia danych, gdy nie jest to już wymagane dla pierwotnie przewidzianego celu. W niektórych sytuacjach zainteresowane osoby mogą zażądać ograniczenia zarządzania ich danymi, w których to przypadkach można je wykorzystywać wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń.
  W niektórych sytuacjach i z przyczyn związanych z konkretną sytuacją zainteresowane osoby mogą sprzeciwić się zarządzaniu ich danymi. HOLIBRAND Urszula Zych przestanie zajmować się danymi szczegółowymi, z wyjątkiem uzasadnionych powodów lub w przypadku ewentualnych roszczeń. Jako zainteresowana osoba masz prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że ​​możesz otrzymywać dostarczone przez siebie dane osobowe i przekazywać je innej osobie odpowiedzialnej za zarządzanie, gdy:

  • Zarządzanie opiera się na zgodzie.
  • Gdy dane zostały dostarczone przez osobę zainteresowaną.
  • Gdy dane dostarczane są przez nośniki automatyczne.

  Korzystając z prawa do przenoszenia danych, będziesz mieć prawo do przekazania swoich danych osobowych bezpośrednio od menedżera do menedżera, jeżeli jest to technicznie możliwe.
  Zainteresowane osoby mają również prawo do skutecznej ochrony prawnej i mogą wystąpić z roszczeniem do organu kontroli

  W jakim celu zarządzamy danymi osobowymi?

  Gdy użytkownik jest połączony z witryną, na przykład w celu skomentowania posta, wysłania wiadomości e-mail, subskrybowania lub zawarcia jakiegokolwiek rodzaju umowy, przekazuje HOLIBRAND Urszula Zych informacje o charakterze danych osobowych. Informacje te mogą obejmować dane osobowe, które mogą zawierać adres IP, imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dodatkowe informacje. Podając te dane, użytkownik wyraża zgodę na to, że jego mogą być one gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane i przechowywane przez HOLIBRAND Urszula Zych, jak opisano w Ostrzeżeniu prawnym i Polityce prywatności.
  W HOLIBRAND Urszula Zych istnieją różne systemy gromadzenia i zarządzania danymi osobowymi, które są dostarczane przez zainteresowane osoby w następujący sposób:

  • Formularz kontaktowy: Wymagane są następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, adres e-mail i inne informacje, które można podać w treści wiadomości, aby odpowiedzieć na wymagania witryny. Możemy na przykład wykorzystać te dane do odpowiedzi na prośbę lub zapytania, skargi lub komentarze dotyczące informacji zawartych na stronie internetowej, usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej lub przetwarzania danych osobowych użytkowników.
  • Formularz rejestracji Użytkownika: Wypełniając pola w sekcji „Utwórz konto”, prosimy o podanie następujących danych: Imię i nazwisko, e-mail i hasło. Ponadto inne dane, niemożliwe do zidentyfikowania, gromadzone są za pomocą plików cookie, które pobierane są na komputer użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej, jak to opisano w Polityce plików cookies.
   HOLIBRAND Urszula Zych nie dostarczy danych osobowych, które mogłyby zidentyfikować użytkownika osobom trzecim bez zgody.

  Legalność przetwarzania Twoich danych

  HOLIBRAND Urszula Zych jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie zgody zainteresowanej osoby, zgodnie z artykułem 6.1 cytowanego RODO.

  Okres przechowywania Twoich danych

  Udostępnione dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymana zostanie relacja handlowa oraz, w razie potrzeby, przez lata niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych lub do momentu, gdy zainteresowana osoba poprosi o usunięcie ich danych.

  Zabezpieczenia

  HOLIBRAND Urszula Zych zobowiązuje się do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników, z poszanowaniem poufności, do korzystania z nich zgodnie ze zaleceniami użytkownika, a także do przestrzegania obowiązku przechowywania tych informacji i dostosowania wszystkich środków w celu uniknięcia zmiany, utraty, przetwarzania lub nieautoryzowanego dostępu, zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych.
  Gdy HOLIBRAND Urszula Zych wykryje naruszenie bezpieczeństwa danych, musi niezwłocznie poinformować użytkownika i podać wszelkie znane informacje, które są istotne dla incydentu związanego z bezpieczeństwem.

  Poprawność danych

  Użytkownik jest jedyną stroną odpowiedzialną za prawdziwość danych przekazanych firmie HOLIBRAND Urszula Zych, zwalniając firmę z wszelkiej odpowiedzialności w tej sprawie.
  Użytkownicy gwarantują i odpowiadają w każdym przypadku za dokładność, ważność i autentyczność podanych danych osobowych oraz zobowiązują się aktualizować te dane na bieżąco. Użytkownik akceptuje fakt, że informacje podane w formularzu kontaktowym i subskrypcyjnym są pełne i prawidłowe.

  Akceptacja i zgoda

  Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o warunkach dotyczących ochrony danych osobowych, akceptując i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez HOLIBRAND Urszula Zych, w sposób i dla celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

  Odwoływalność

  Wyrażoną zgodę, zarówno na przetwarzanie, jak i na przekazywanie danych zainteresowanych osób, można odwołać w dowolnym momencie, komunikując się z HOLIBRAND Urszula Zych W sprawach warunków ustanowionych w niniejszej Polityce prywatności w celu skorzystania z przysługujących Ci praw.

  Zmiany w polityce prywatności

  HOLIBRAND Urszula Zych zastrzega sobie prawo do zmiany obecnej polityki prywatności w celu dostosowania jej do nowych przepisów, jak i do praktyk branżowych. W takim przypadku HOLIBRAND Urszula Zych ogłosi na tej stronie informację o zmianach, które mają zostać wprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem.